സഹകരണ വകുപ്പിൻറെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്നകോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻറെ കീഴിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും, എ ഐ സി ടി യുടെയും അംഗീകാരത്തോടെ  പുന്നപ്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്  ആൻഡ്ടെക്നോളജി (ഐ എംറ്റി ) യിൽ 2020 – 2022 വർഷത്തെ എം ബി എ ഫുൾ ടൈം കോഴ്‌സിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്കാര്യാലയത്തിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൌണ്ടർ ആഗസ്റ്റ് 24  മുതൽ 27 വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഡിഗ്രിക്ക് 50% മാർക്കും അതോടൊപ്പം  കെ-മാറ്റ്, സി-മാറ്റ് , ക്യാറ്റ് പാസ്സായവർക്കും നേരിട്ട് വന്ന്അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്‌.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9947733416 ,9746125234  എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

Leave a Reply