കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഐ ഡി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഓഫീസർ, മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8281186581 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply