തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽ മൂന്നുമുക്കിലുള്ള യുവ ലേഡീസ് സ്റ്റിച്ചിങ് സെൻററിലേക്ക് ടെയിലറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9400700034 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply