തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, അക്കൗണ്ടൻറ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 6282953159 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply