കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പി.എം. താജ് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഗീത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്  ലേഡി ഫാഷൻ ഡിസൈനറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ:7736464780

Leave a Reply