കേരളം സർക്കാരും മൂർഫീൽഡ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ NHS ട്രസ്റ്റും സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന സ്ക്രീനിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന പ്രോജെക്ടിലേക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഒഴിവുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള അവസാനതീയതി നവംബർ 16 നു  ആണ്.

വിശദവിവരങ്ങൾ www.socialsecuritymission.gov.in എന്ന  വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here