‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; National Internet Day

National Internet Day is celebrated on October 29th every year.

Reference : History of National Internet Day

Read More : ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഓർമയ്ക്ക്...!