‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; National Unity Day

ഏകതാ ദിനം; സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ദിനം രാജ്യത്ത് ഏകതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

National Unity Day is observed on October 31 every year.

Reference : National Unity Day (India)

Read More : ഇന്ന് ദേശീയ ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം