ഗുജറാത്തിലെ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്‌മെന്റ്റ്, ആനന്ദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രവി ജെ. മത്തായി ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ലൈബ്രേറിയന്‍ ട്രെയ്നികളുടെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എഴുത്തുപരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് താത്ക്കാലികമായിട്ടായിരിക്കും നിയമനം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 14,000 രൂപ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപന്‍ഡ്‌ ലഭിക്കും. ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സയൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആശയവിനിമയ ശേഷി, ലൈബ്രറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം എന്നിവ വേണം. www.irma.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 15.

 

Leave a Reply