തിരുവനന്തപുരം പരുത്തിപ്പാറയിലെ ഐഡിയ സെല്ലുലാറിന്റെ ഷോറൂമിൽ ടെലി കോളർ, സെയിൽസ് മാനേജർ എന്നീ ഒഴിവുകളുണ്ട്. പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് +919847060204.

 

 

Leave a Reply