ആസൂത്രണ, സാമ്പത്തികകാര്യ (സിപിഎംയു) വകുപ്പ് സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ സെല്ലിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റുകളെ നിയമിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്, എൻവയൺമെന്റൽ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. യോഗ്യത: റിസർച്ച്് അസോസിയേറ്റ് (സോഷ്യൽ): ഡെമോഗ്രഫി/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് (എക്കണോമിക്):  എക്കണോമെട്രിക്സ്/ എക്കണോമിക്സ് ബിരുദാനന്തരബിരുദം. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് (എൻവയൺമെന്റൽ): എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസസിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ തങ്ങളുടെ സിവി ഡയറക്ടർ, പ്ളാനിങ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് (സിപിഎംയു) വകുപ്പ്, ആറാം നില, അനക്സ്-1, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന വിലാസത്തിൽ 31ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ് നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഇമെയിൽ വഴിയോ  ([email protected][email protected])എത്തിക്കണം.

Leave a Reply