കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സാൻകോ പ്ലംബേഴ്സിലേക്ക് പ്ലംബർ മെമ്പർമാരെയും ഹെൽപ്പർ മാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8848271763, 9947840852 എന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply