കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ റിംസ് ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂളിലേക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8606496811 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply