തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചുവർഷതെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] ലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here