പാവറട്ടിയിലുള്ള മദർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജി ലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ, ലൈബ്രേറിയൻ, കംപ്യൂട്ടർ ലാബ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] ലേക്ക് അയക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here