ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (നവംബർ 2021) പരീക്ഷയുടെ  ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് മാർക്ക് 30.06.2022 മുതൽ 07.07.2022 വരെ സമർപ്പിക്കാം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here