കോഴിക്കോട് ഫറൂഖിലെ ടി. മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി പെട്രോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഒഴിവുണ്ട്. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് +917012744424ൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply