ബോയിലർ ഓപ്പറേഷൻ എൻജിനീയർ പരീക്ഷ നവംബർ 24, 25 തീയതികളിൽ നടക്കും.

പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ, അഭിമുഖം 2019 ജനുവരി 23, 24, 25 തീയതികളിൽ നടക്കും.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.fabkerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply