എറണാകുളത്തെ ഭാരത് വിഷൻ ടെലികമ്മ്യുണിക്കേഷൻസിൽ എഡിറ്റർ, സബ് എഡിറ്റർ, പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ, ആങ്കർ, എഴുത്തുകാർ എന്നീ ഒഴിവുകളുണ്ട്.

യോഗ്യത, അപേക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് 0487 2384015 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

Leave a Reply