നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗിൽ (NISH) ഇൻഡ്യൻ ആംഗ്യ ഭാഷാ കോഴ്സിലേക്ക് (അടിസ്ഥാന ) അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.nish.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

 

 

Leave a Reply