എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കലക്ഷൻ ഏജൻറ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന് മെയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply