തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാളയത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടൻറ്, കാഷ്യർ, പാക്കിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected]  ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

Leave a Reply