ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻറ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, ഗുരുവായൂർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാനേജർ, ഏജൻറ്, കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് തു ടങ്ങിയവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. 04662212701, 9846846733, 7034461052

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here