2022 നവംബറിൽ നടത്തിയ തേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബി എ എം എസ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 പാർട്ട് I, 2016 & 2012 സ്കീം) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും, സ്കോർഷീറ്റിന്‍റേയും പകർപ്പിനു അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈനായി 2023 ഫെബ്രുവരി പത്തിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.