ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് വർഷ ബി.എസ്.സി എം.എൽ.ടി(സ്‌പെഷ്യൽ മെഴ്‌സി ചാൻസ് – മാർച്ച് 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും.