‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; First Artificial Satelite Sputnik-1 Launch

ലോകത്തിലെ ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമിത ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് 1 വിക്ഷേപിച്ചത് 1957 ൽ ഒക്ടോബർ 4 ന് ആണ്.

The first Artificial Satelite Sputnik-1 launch was on 1957 October 4

Reference : Sputnik-1

Read More : ഒരു കത്ത് കിട്ടീട്ടെത്ര കാലായി? ഇന്ന് ലോക പോസ്റ്റൽ ദിനം