‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; World Handwashing Day

 

World Hand washing Day

Reference : CLEAN HANDS ARE WITHIN REACH

Read More : പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം