‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; World Food Day

ഇന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 16 ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

World Food Day is observed on October 16

Reference : Water is life, water is food. Leave no one behind

Read More : "കഴുകിക്കോ, കഴുകിക്കോ..."; ഇന്ന് ലോക കൈ കഴുകൽ ദിനം