‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; First Genral Election in India

ഇന്ത്യയിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അത് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുക 1951 ൽ നടന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ്. അമ്പത്തിയൊന്നു ഒക്ടോബർ 25 ന് ആരംഭിച്ച് 1952 ഫെബ്രുവരി 21 വരെ നീണ്ടു നിന്ന് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. 489 ൽ 364 സീറ്റുകൾ നേടി മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അന്ന് അധികാരത്തിലേറി.
First General Election In India started on 1951 October 25

 

The First General Election in India was conducted on 25 October 1951

Reference: 1951-52 General Election

Read More : പ്രതീക്ഷയാകുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന; ഇന്ന് ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനാ ദിനം