തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂരിലെ firstcry.com ബേബി ആൻഡ് കിഡ്‌സ് ഷോപ്പിൽ സെയിൽസ് ഗേൾ, സെയിൽസ് മെൻ എന്നീ ഒഴിവുകളുണ്ട്. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് [email protected], 0471-4851311.

Leave a Reply