കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2022 ഒക്ടോബർ പത്തു
മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി മെഡിക്കൽ മൈക്രോ
ബയോളജി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2014 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2022
സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നു മുതൽ ഇരുപതു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ
ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ
ഇരുപത്തിരണ്ടു വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ
ഇരുപത്തിമൂന്നു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!