കേരള സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അലൈഡ് എൻജിനിയറിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ (കെൽ) പ്രോജക്ട് മാനേജർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് കരാർ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമയാണ് യോഗ്യത. നാല് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്:  www.kel.co.in സന്ദർശിക്കുക. ഇമെയിൽ: [email protected]. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി ഒക്ടോബർ 10.

Leave a Reply