തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിള്ളിപ്പാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വീ കെ ഏജൻസിയിലേക്ക് ലേഡി ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെയും സെയിൽസ് മാനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7034288263 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply