കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജികെ ബ്ലോക്കിംഗ് കൺസൾട്ടൻറിലേക്ക് ടെലി കോളർ, പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അഭിമുഖം വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9400527943 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply