കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാലുകെട്ട് ഇൻറീരിയർ ലേക്ക് ലേഡി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻനെയും ഇൻറീരിയർ സ്റ്റാഫിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8129676772 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply