കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആയുർവേദ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെയും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7994170184 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply