കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരിൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കാനറിയുന്ന ടെ ക്നീഷ്യനെയും മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 9847990905.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here