ഹൈൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രവ ത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ: 8891686302.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here