ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യനെയും ഹെൽപ്പറെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ 9847082032, 9961482032.

Leave a Reply