യു, പി. എസ്, ഇൻവർട്ടർ, സോളാർ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സർവീസിങ്ങിൽ പരിചയമുള്ള സർവീസ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഫോൺ; 9847002559.

Leave a Reply