ബേക്കറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്രാഡക്ഷൻ മാനേജർ, ബേക്കറി ഷെഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8301905388.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here