മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബിരുദ (റെഗുലർ – 2020 അഡ്മിഷൻ), നവംബർ 2021 പരീക്ഷകൾക്ക് 20.09.2022 മുതൽ 23.09.2022 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 24.09.2022 ന് പിഴയോടെയും അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി പരീക്ഷാഫീസടച്ചാൽ മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകൂ. അപേക്ഷകളുടെ പ്രിന്റൌട്ട് സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

ഒൻപതാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. എൽഎൽ. ബി. (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി – 2013 അഡ്മിഷൻ മുതൽ), നവംബർ 2022 പരീക്ഷകൾക്ക് 26.09.2022 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 28.09.2022 വരെ പിഴയോടെയും അപേക്ഷിക്കാം.
വിശദമായ പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനങ്ങൾ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!