രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം ഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2022  – പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ

കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2022 സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊൻപതു മുതലാരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം ഫാം ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2017  & 2019  സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2022  സെപ്റ്റംബർ പതിനാലു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ പതിനാറു   വരേയും, 335/- രൂപ അധിക പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

സെക്കന്‍റ് പ്രൊഫഷണൽ എം ബി ബി എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 2022 – പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ

2022 ഒക്ടോബർ പത്തു മുതലാരംഭിക്കുന്ന സെക്കന്‍റ് പ്രൊഫഷണൽ എം ബി ബി എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2010  സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2022  സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതു   വരേയും, 335/- രൂപ അധിക പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ  ഇരുപത്തിരണ്ടു  വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

രണ്ടാം വർഷ ഫാം ഡി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 2022  – പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ

2022 ഒക്ടോബർ പത്തു മുതലാരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ ഫാം ഡി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷക്ക് 2022 സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടു മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലു   വരേയും, 335/- രൂപ അധിക പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ  ഇരുപത്താറു   വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 2022  – പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ

2022 ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടു മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം & അർഹതയുള്ള 2010  സ്‌കീമുകാർക്കും)  പരീക്ഷക്ക് 2022  സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴു   മുതൽ ഇരുപത്തേഴു   വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ  ഇരുപത്തൊൻപതു   വരേയും, 335/- രൂപ അധിക പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ  മുപ്പത് വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

2022 ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നു മുതലാരംഭിക്കുന്ന നാലാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം & അർഹതയുള്ള 2010  സ്‌കീമുകാർക്കും)  പരീക്ഷക്ക് 2022  സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചു   മുതൽ ഇരുപത്തിനാല്    വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ  ഇരുപത്താറു    വരേയും, 335/- രൂപ അധിക പിഴയോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തേഴു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!