അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ / ബി.ബി.എ ബി.കോം അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ സോഷ്യൽ സയൻസ്-ഓപ്ഷണൽ ഹിസ്റ്ററി / ബി.എസ്.സി ലൈഫ് സയൻസ് & കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി/ബി.എം .എം.സി/ബി.എസ്.സി കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് (റെഗുലർ -2020 അഡ്മിഷൻ) ഡിഗ്രി ,നവംബർ 2022, അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ / ബി.ബി.എ / ബി.കോം (പ്രൈവറ്റ് രെജിസ്ട്രേഷൻ – 2020 അഡ്മിഷൻ -റെഗുലർ)ഡിഗ്രി , നവംബർ 2022 എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് 07.02.2023 മുതൽ 10.02.2023 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 13.02.2023 വരെ പിഴയോടു കൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം .പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.