മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നേഴ്സ്, നേഴ്സ് ട്രെയിനി എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8921858399 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here