2023 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ്സ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് I റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 & 2010 സ്കീം) പരീക്ഷാഫലം, അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ്സ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് II സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 & 2010 സ്കീം) പരീക്ഷാഫലം എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരക്കടലാസ്സുകളുടേയും, സ്കോർഷീറ്റിന്‍റേയും പകർപ്പിനു അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മുഖേന ഓൺലൈനായി 2023 മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.