ഒന്നാം വർഷ ബി എസ് സി എം ആർ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ 

2023 മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം ആർ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം) പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മൂന്നാം വർഷ ബി എസ് സി എം ആർ ടി തിയറി 

2023 ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെയുള്ള തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം ആർ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2013, 2016 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.