കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പഠന വകുപ്പിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം കോം (ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്) സി ബി സി എസ് എസ് – റഗുലർ നവംബർ 2022 പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.