‘ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്’ പംക്തിയിൽ ഇന്ന്; World Postal Day

ഓർമകളുടെ സുഗന്ധം പേറുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് കാലം ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർക്കാനുണ്ടാകും. ഇന്ന് ലോക തപാൽ ദിനത്തിൽ കത്തുകളുടെ ആ നല്ല കാലം ഓർക്കാം.

World Postal day Celebrates on October 9

Reference : Postal History

Read More : സ്പുട്നിക് 1 വിക്ഷേപണ ഓർമ ദിനം