ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യൻ, ക്ലാർക്ക്, ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്, ഫാർമിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യൻറെ അഭിമുഖം മെയ് 28നു രാവിലെ 11മണിക്കും , ക്ലാർക്കിന്റെ അഭിമുഖം മെയ് 28നു ഉച്ചയ്ക്ക് 12മണിക്കും, ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് അഭിമുഖം മെയ് 29 രാവിലെ 11 മണിക്കും , ഫാർമസിസ്റ്റ്ന്റെ മെയ് 30നു രാവിലെ 11മണിക്കും, ഡ്രൈവറുടെ അഭിമുഖം മെയ് 31നു രാവിലെ 11 മണിക്കുമാണ്. താൽപര്യമുളളവർ പ്രായം, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സലും പകർപ്പും അപേക്ഷയും സഹിതം അഭിമുഖത്തിന് എത്തണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0487-2501110.

Leave a Reply